مرکز زبان روسی

زبان روسی برای هر که به روسی صحبت میکند؛ به روسی فکر میکند؛ و به روسی احساس میکند؛

The Russian language for anyone that, speaks in Russian, thinks in Russian and feels in Russian

Русский язык для всех, кто говорит на русском, думает на русском и чувствует на русском

مرکز زبان روسی در سال 1995 در مسکو جهت آموزش زبان روسی به خارجیان و همچنین آموزش زبان فارسی به روس زبانان تاسیس شد.در طی این سالها مرکز زبان روسی بی وقفه بدین امر مهم آموزش اشتغال داشته و البته درکنار آن به خدمات ویزائی- اقامتی و تجارتی در حوزه روسیه و CIS نیز مبادرت نموده است.هدف مرکز زبان روسی کیفیت آموزشی زبان روسی در سطح بسیاربالا؛ خدمات ویزائی- اقامتی کاملا قانونی وبالاخره مشاوره و همکاری مطمئن تجاری در حوزه روسیه و CIS در تمامی شاخه های اقتصادی میباشد.امید است تمامی مراجعین این سالها؛ کاملا از مرکز زبان روسی راضی بوده و همواره بما مراجعه و با ما مشاوره نمایند.

با تقدیم احترامات.

مرکز زبان روسی.

About Images